7-11 Penghu County, Kinmen County, Lianjiang County

Penghu County

Store name Telephone Address (city+ district) Address (detailed street) Store code
White Sand 069932930 Baisha Township, Penghu County 1F, No. 351, Dachikan, No. 20, Chikan Village 900795
Talk about beauty 069931261 Baisha Township, Penghu County 1F, No. 78, Jiangmei Village 195081
Huxi 069923256 Huxi Township, Penghu County No. 140-1, Huxi Village, Huxi Village 130095
Yongxingshun 069228176 Huxi Township, Penghu County Aimen 34-2 237932
Malaysian Airlines 069228847 Huxi Township, Penghu County 1F, No. 126-5, Aimen Village (1st floor terminal of Magong Airport) 181750
Xintaipeng 069263856 Magong City, Penghu County No. 85, Zhongzheng Road 930545
西卫 069276457 Magong City, Penghu County No. 297, Guangfu Road, Guangguangli 900762
North Shore 069219345 Magong City, Penghu County 1F, No. 359, Xindian Road, Xiwenli 184140
Pengxing 069218960 Magong City, Penghu County Xingrenli Double Head Hanging No. 1-2 166740
New Penghu 069260715 Magong City, Penghu County No. 98, Minquan Road, Chongqing 901891
Ma Gong 069267402 Magong City, Penghu County No. 59, Guangfu Road 987806
Wen'ao 069217471 Magong City, Penghu County 1F, No. 53, Wenshan Road 120467
Hailan 069219135 Magong City, Penghu County No. 118-3, Xiwenao 209476
Shiquan 069219740 Magong City, Penghu County No. 1-300, Shiquanli 909574
Lock port 069953089 Magong City, Penghu County No. 1439, Suogang Port Section, Suogangli 151391
Spanish 069210123 Magong City, Penghu County No. 10-3, Xiwenli 202095
Pengji 069264367 Magong City, Penghu County No. 45, Sanduo Road, Chaoyang 941202
Pengwan 069275472 Magong City, Penghu County No. 56, Zhonghua Road 880590
Jing'an 069952551 Magong City, Penghu County No. 1-18 Jing'anli 941833
Zhiping 069265717 Magong City, Penghu County No. 26-1, Zhiping Road 238809
Pengwei 069264241 Magong City, Penghu County No. 408, Guangfu Road, Xiweili 142869
Yangguang 069267812 Magong City, Penghu County 1F, No. 175, Zhonghua Road, Yangmingli 113506
Pengwen 069211440 Magong City, Penghu County No. 282, Wenshan Road, Dongwenli 153892
Dongwei 069217554 Magong City, Penghu County No. 9-2, 19 Neighborhood, Dongweili 113883
Pengang 069952361 Magong City, Penghu County 1F, No. 292 Suogang Lane 229366
Aerotropolis 069219914 Magong City, Penghu County No. 106-20, Wukanli, Wukan 194310
Wenguang 069276453 Magong City, Penghu County No. 338, Sanduo Road, Guangrongli 922201
Heavenly Chrysanthemum 069275471 Magong City, Penghu County No. 69, Renai Road, Central Lane 892571
Belle 069218974 Magong City, Penghu County No. 1, No. 463, Xindian Road, Dongwenli 981750
Qimei 069971382 Qimei Township, Penghu County No. 51, No. 50, Nanhu, Nangang Village 153869
Fisherman 069981838 Xiyu Township, Penghu County No. 113, Wai'an Village 951106
Crossing the sea 069983218 Xiyu Township, Penghu County No. 3-1, Hop Kie Estate 188201

Kinmen County

Store name Telephone Address (city+ district) Address (detailed street) Store code
Jinsheng 082322784 Jincheng Town, Kinmen County No. 67.69, Minsheng Road, Ximenli 186146
Jin Liang 082371831 Jincheng Town, Kinmen County No. 73, Minquan Road, 1F2F, No. 75, 1F2F, No. 85-2, Guangqian Road, 1F85-3, 1F 882921
Gold Stone 082323642 Jincheng Town, Kinmen County 1F, No. 196, 192 Minquan Road 992705
Jin Min 082371207 Jincheng Town, Kinmen County No. 6, Minsheng Road 215792
Jin Yi 082373859 Jincheng Town, Kinmen County No. 100, Beidi Road, Wujiang, South Gate 239916
Jin Hao 082322471 Jincheng Town, Kinmen County 1F, No.1, No.3, No.5, Section 3, Xihai Road 981598
Kinmen City 082326654 Jincheng Town, Kinmen County No. 128-6, Kinmen City 208369
New reissue 082334313 Jinhu Town, Kinmen County No. 8, No. 10, Fuxing Road 970037
Taiwu Mountain 082336614 Jinhu Town, Kinmen County No. 29, Section 1, Taihu Road 227762
Kinmen Hospital 082336385 Jinhu Town, Kinmen County 1F, No. 2-1, Fuxing Road 210351
Titanium Lake 082334638 Jinhu Town, Kinmen County 1F, No. 217, Section 2, Taihu Road, Xinshili 194192
Golden Crown 082337687 Jinhu Town, Kinmen County No. 2, No. 4, Huqian Section, Huandao South Road 116206
Outside Johor Bahru 082337068 Jinhu Town, Kinmen County No. 2, Fuxing West Road, Shanwaili 250108
金囍 082337854 Jinhu Town, Kinmen County No. 115, Fuxing Road. No. 115-1. No. 115-2. No. 115-3 199898
Jin Yang 082321424 Jinning Township, Kinmen County 1F, No. 222-8, Section 1, Boyu Road 237851
Jin Ning 082321534 Jinning Township, Kinmen County No. 711, Section 1, Huandao North Road 970820
Xiapuxia 082329374 Jinning Township, Kinmen County No. 69.71, Section 1, Cihu Road 241263
乐多 082321114 Jinning Township, Kinmen County No. 229, Section 2, Boyu Road 215091
Kinmen University 082329524 Jinning Township, Kinmen County No. 162, Section 1, Huandao North Road 195508
New Samet 082355723 Jinsha Town, Kinmen County No. 2, Wensali Junior High School 970059
Yangzhai 082354801 Jinsha Town, Kinmen County No. 23.23-1, Xinxing Street, Yangzhai, Guangqianli 216326
Zhonglan 082354616 Jinsha Town, Kinmen County No. 482, Section 3, Huandao North Road 183871
Xiao Jin 082364895 Lieyu Township, Kinmen County No. 156, Donglin Street, Linhu Village 173977

Lianjiang County

Store name Telephone Address (city+ district) Address (detailed street) Store code
Beigan 083656492 Beigan Township, Lianjiang County No. 191, Zhongshan Road, Tangqi Village, No. 193, No. 195 952523
Qinbi 083655457 Beigan Township, Lianjiang County No. 48, Qinbi Village 208174
Pingli 083656338 Beigan Township, Lianjiang County 1F, No. 42, ?li Village 250223
Tangqi 083655554 Beigan Township, Lianjiang County No. 219, Tangqi Village 250348
Dongyin 083677011 Dongyin Township, Lianjiang County 1F, No. 85 and 86, Zhongliu Village 188957
Ma Harbor 083625492 Nangan Township, Lianjiang County No. 60, No. 58, Zhongshan Road, Mazu Village 952512
Zhonglong 083623397 Nangan Township, Lianjiang County No. 48-2, Neighbor 3, Jieshou Village 991322
Shanlong 083625711 Nangan Township, Lianjiang County No. 232, No. 233, No. 284, Jieshou Village 206617
Matsu 083622930 Nangan Township, Lianjiang County 1F, No. 215, Jieshou Village 132839
Fu'ao Port 083623134 Nangan Township, Lianjiang County No. 129, Fu O Village 194055
Nangan 083626711 Nangan Township, Lianjiang County No. 100, Qingshui Village 950376